SINGLE-PLY GREY BOARD CHIPBOARD

-Born for high-CPRĐược sinh ra cho "giá trị tuyệt vời"
First choice for binders, covers, boxes
Thư mục, bìa, lớp hộp được lựa chọn đầu tiên
img