Lợi nhuận

Báo cáo tính toán lợi nhuận
Tên khách hàng:
Tên vật liệu Trọng lượng gram Kích thước Số lượng giấy mỗi tấn Đơn giá đã bao gồm thuế
(nhân dân tệ / tấn)
Số tiền
x 3324.563136 1.0527699
x 3324.563136 1.0527699
x 0 0
x 0 0
x 0 0
Tổng trọng lượng gram 1400 x 831.1407839   4.0606839
Chi phí giấy tờ chưa bao gồm thuế 3172.5
Phí quản lý
Chi phí lắp đặt
Chi phí cắt giấy
Chi phí rạch
tổn thất
Chi phí không thuế
(nhân dân tệ / tấn)
3844.666667
Thông số kỹ thuật bán hàng&giá x    
Nó có bao gồm thuế không?
Phí vận chuyển hàng hóa
Lợi nhuận -121.00525