Dịch

Dịch

Xử lý các thông số tiêu chuẩn:

1. Tấm lớn có sẵn trong bất kỳ kích thước từ 500 x 500 mm đến 1200 x 1600 mm

Kích thước cắt quay có sẵn ở bất kỳ kích thước nào từ 100 x 150 mm đến 480 x 1360 mm

3. Kích thước cắt chết có sẵn ở bất kỳ kích thước nào từ 100 x 150 mm đến 720 x 1050 mm